• การประเมิน 5 มิติ
 • คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานบริการสุขภาพ
 • คำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านพัสดุ
 • คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 • คำสั่งคณะทำงาน การประเมิน 5 มิติ
 • คำสั่งคณะทำงานพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่่วไป
 • คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน คปสอ.บ้านด่านลานหอย
 • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น
 • คู่มือแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
 • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของกระทรวงการคลัง
 • บันทึกผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านการใช้รถราชการ
 • ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานการประชุมคณะทำงาน 5 มิติ
 • รายงานผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
 • รูปภาพกิจกรรม
 • สรุปรายงานโครงการวัยใสฯ
 • สรุปรายงานรายงานเรื่องร้องเรียน
 • หนังสือแจ้งเวียน

ผู้อำนวยการ

นายศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว