• กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 • การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
 • ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ www.bdlh.go.th
 • คำสั่งโรงพยาบาลฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ
 • คำสั่งโรงพยาบาลฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ฯ
 • โครงสร้างโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธรณสุข
 • โครงสร้างโรงพยาบาลบานด่านลานหอย
 • แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP
 • แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวต์ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
 • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
 • หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน 2561
 • หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ประกาศโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 • มาตราการการเบิกจ่ายยา
 • รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2
 • คำสั่งจังหวัดสุโขทัย
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ปี 2562

ผู้อำนวยการ

นายศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว