ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

Service Profile

หน่วยงาน: กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

 

1. บริบท  (Context Service Profile)

          ก. หน้าที่และเป้าหมาย

          มีความมุ่งหมายที่จะให้บริการตรวจวิเคราะห์ ส่งตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อย่างถูกต้อง ทันเวลา มีคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

          ข. ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพและข้อจำกัด

                   ขอบเขตการให้บริการ

  1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านงานโลหิตวิทยา, จุลทรรศน์ศาสตร์, ภูมิคุ้มกันวิทยา,จุลชีววิทยา , เคมีคลินิก และธนาคารเลือด ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย
  2. ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ส่งต่อภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนในรายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการไม่สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ได้ และรายการทดสอบที่ทางห้องปฏิบัติการไม่ได้เปิดให้บริการ
  3. ให้บริการด้านข้อมูลวิชาการ สถิติ ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และสนับสนุนน้ำยาอุปกรณ์กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายเดียวกัน

ศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีสภาพการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถเปิดให้บริการในรายการตรวจวิเคราะห์ เต็มศักยภาพของ โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จัดแบ่งสัดส่วนของการทำงานให้เหมาะสมตามสภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยแยกพื้นที่ทำงาน เอกสารออกจากส่วนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์    

                    เวลาเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  ดังนี้

          ตั้งแต่ วันจันทร์ - ศุกร์ (8.30 น.-20.30 น.)

          ตั้งแต่ วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (8.30 น.-16.30 น.)