ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

9220c2246495e5da838706b75c5ce1d9

M1 พัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคจากภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
M2 พัฒนาระบบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

M3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะ สุขภาพดี และมีความสุขในการทำงาน

M4 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

M5 พัฒนาระบบสุขภาพให้ยั่งยืน องค์กรเข้มแข็ง โดยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรม และผลิตงานวิจัย

เป้าประสงค์ (Goal)

G1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่

G2. มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

G3. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

G4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

G5.ระบบการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน

G6.ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม และรวดเร็ว

G7.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิPCC

มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก

G8.โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และเอื้อต่อสุขภาพ

G9.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ

G10..โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ

G11 รพ.สต.ได้รับการรับรองคุณภาพบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้  ที่สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะด้านขององค์กร 

G12. บุคลากรมีความสุขและสุขภาพดี

G13..โรงพยาบาลมีสภาพคล่องด้านการเงินการคลัง  ไม่มีภาวะวิกฤติด้านการเงิน     

 G14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์

 G15.ระบบบริหารจัดการมี

ธรรมาภิบาล  โปร่งใส 

G16.มีงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพขององค์กร ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบ

Facebook

สถิติเว็บไซต์

มี 101 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์