ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

ADS Top (ป้ายโฆษณาบน)

Easy minimal Template 1

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
เรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
ฉบับที่ 013/2565
******************************
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา14 มิถุนายน 2560  ให้โรงพยาบาลชุมชน มีอำนาจหน้าที่ ข้อที่ 21 ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอ
(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตาม นโยบายของกระทรวง
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
– ให้บริการตรวจ – รักษาโรค วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาราชการ 08.00 – 16.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
– เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ผู้คลอด ให้บริการ 24 ชั่วโมง ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1669
ขอคำปรึกษา คำแนะนำ มีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
1. เวปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย https://www.bdlh.go.th/
2. อีเมลล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ตู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติ/ชม จำนวน 4 ตู้ หน้าห้องผู้ป่วยนอก ,หน้าห้องยา ,ผู้ป่วยใน ,หน้าห้องคลอด ,
หน้าห้องคลินิคพิเศษ และจุดอื่นๆ
4. จดหมาย/ไปรษณีย์ ถึง หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 317 บ้านเลขที่ 20 หมู่ที 2 ตำบลบ้านด่าน
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
5. โทรศัพท์ 0-5568-9027 หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ต่อ 317 ,หัวหน้า
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ
6. โทรสาร 0-5568-9027 ต่อ 113
7. ติดต่อด้วยตนเอง กลุ่มงานการพยาบาล/ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
31 ตุลาคม 2564

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

มี 93 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์