ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย (Strategic Plan)  พ.ศ. 2565 - 2568

 ( ฉบับร่าง)

วิสัยทัศน์ (VISION)

  เป็นโรงพยาบาลชุมชมต้นแบบระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตสุขภาพที่ 2 ภายในปี 2568

พันธกิจ (MISSION)

M1 พัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคจากภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

M2 พัฒนาระบบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

M3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะ สุขภาพดี และมีความสุขในการทำงาน

M4 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

M5 พัฒนาระบบสุขภาพให้ยั่งยืน องค์กรเข้มแข็ง โดยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรม และผลิตงานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)

     SI1. พัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความคุมโรคและและคุ้มครองผู้บริโภคจากภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (Prevention & Promotion Excellence )

     SI2. พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ (Service Excellence)

     SI3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ สุขภาพดี และมีความสุขในการทำงาน (People Excellence)

     SI4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Governance Excellence)

     SI5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขององค์กร (Development Excellence or Organization Excellence)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Strategic Objectives

        1.ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาวะ และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

        2.บริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย และมีความพึงพอใจ

        3.เจ้าหน้าที่มีทักษะความรู้ มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน มีความสุขและสุขภาพดี

        4.รพ.เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี(Good Govermance)

        5.รพ.มีผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนระบบบริการให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal)

SI1. พัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความคุมโรคและและคุ้มครองผู้บริโภคจากภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (Prevention & Promotion Excellence )

Goal   1.ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่

          2. มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

          3. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

          4. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสุขภาพของชุมชน

SI2. พัฒนาสถานบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ (Service Excellence)

Goal  1.ระบบการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

         2.ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม และรวดเร็ว

         3.ระบบบริการใน รพ.สต. มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก  ปลอดภัย

         4.โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และเอื้อต่อสุขภาพ

         5.ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ

         6.โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation)

         7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับการรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

 SI3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ สุขภาพดี และมีความสุขในการทำงาน (People Excellence)

 Goal  1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้  มีสมรรถนะเพียงพอต่อการทำงาน

          2.บุคลากรมีความสุขและสุขภาพดี         

SI4.   พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Governance Excellence)

 Goal  1.โรงพยาบาลมีสภาพคล่อง และไม่มีภาวะวิกฤติด้านการเงิน       

          2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ

          3.ระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล และโปร่งใส 

SI5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสนับสนุนระบบบริการให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน (Development Excellence or Organization Excellence)

Goal  1. มีงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพขององค์กร ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ค่านิยมขององค์กร (Core values)

BDLH

B :  Best Service (เป็นเลิศด้านบริการ)

D :  Dynamic Development  (พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง)

L :  Leader Ship (เด่นเรื่องการนำ)

H :  Human Resource  Excellence (บุคลากรมีความสุข)

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core competency)

1.ทำงานร่วมกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิแบบไร้รอยต่อ

     2.การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องในชุมชน

อัตลักษณ์ (Identities)

         ซื่อสัตย์   สามัคคี   มีวินัย

เข็มมุ่ง / จุดเน้น ปีงบประมาณ2565

1.      พัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ

2.      สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร 

   3

   4

   5

………………………………………………………

ADS Under (ป้ายโฆษณาล่าง)

Easy minimal Template 3

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

มี 81 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์