ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOPH Integrity and Transparency Assessment 2023

                   messageImage 1669707163222

**********************************************************************************************************************************

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-1--บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-2-- ประกาศฯ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

MOIT1-3-- วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

MOIT1-4-- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-5-- บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-6--รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2-9- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

 

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT3-1-รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

MOIT3-2-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT4-1-แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT4-2-ประกาศแผนการจัดซื้องบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

MOIT4-3 คำสั่งที่ ................... มอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

MOIT4-4 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

MOiT4-5 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

MOIT4-6 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สธ 0217 ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

MOIT4-7 การเผยแพร่หลักฐานเกี่ยวกับการป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา

MOIT4-8 รายงานผลการการดำเนินการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือน มค.-15มีค65 ไตรมาส 2

MOIT4-9 รายงานผลการดำเนินการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2565

 

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT5-1--รายงานผลการวิเคราะห์วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม

MOIT5-2-รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT6-1-ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

MOIT6-2-แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT6-3-บันทึกข้อความนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT7-1-- บันทึกข้อความลงนามประกาศ และประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในจังหวัดสุโขทัย

MOIT7-2-- บันทึกข้อความลงนามประกาศ และประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

MOIT7-3-- บันทึกข้อความลงนามประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

MOIT7-4-- หนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT8-1-ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ณ 1ต.ค.64

MOIT8-2-หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ

MOIT8-3 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (รอบ 1 ปี 2565)

MOIT8-4 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (รอบ 1 ปี 2565)

MOIT8-5 บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (รอบ 1 ปี 2565)

MOIT8-6 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ (รอบ 1 ปี 2565)

MOIT8-7 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (รอบ 1 ปี2565)

MOIT8-8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ (รอบ 1 ปี2565)

 

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT9-1-รายงานผลการอนุมัติจัดอบรมดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT9-2-รายงานผลการดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT9-3-ขออนุมัติจัดอบรม การดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT9-4โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT9-5-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT9-6-ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

 

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT10-1 บันทึกข้อความแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

MOIT10-2 คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

MOIT10-3 หลักฐานแสดงช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์แจ้ง

MOIT10-4 ขออนุมัติเผยแพร่

 

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT11--รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี งปม.2565 รอบ 6 เดือน

MOIT11-2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงปม.2565 รอบ 11 เดือน

 

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

MOIT12-1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำแผนงานและโครงการ

MOIT12-2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

MOIT12-3 ภาพกิจกรรมประชุมกรณีคณะกรรมการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

MOIT12-4 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

MOIT12-5 สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดปราจีนบุรี ละลอกมกราคม 2565

 

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT13-1 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

MOIT13-2-ประกาศ "การให้และรับของขวัญของชำ ราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

MOIT13-3 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 12 เดือน

 

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT14-1 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

MOIT14-2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ เรือง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในไตรมาสที่ 4

 

MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT15-ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (แบบฟอร์มการยืมพัสดุ)

 

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT16-1แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT16-2-คำสั่ง-แผนปฏิบัติการ-กิจกรรมชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

MOIT17-1-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ

MOIT17-2-แบบฟอร์มการเผยแพร่-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ

MOIT17-3-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ รอบ 6 เดือน (ตค64-มีค65)

MOIT17-4-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รอบ 12 เดือน (ตค64-30กย65)

MOIT17-5 การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ รอบ 11 เดือน

 

MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT18-1-รายงานผลการอนุมัติจัดอบรมดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT18-2-รายงานผลการดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT18-3-ขออนุมัติจัดอบรม การดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT18-4โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT18-4-1-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

MOIT18-5-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT18-6-ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

 

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

MOIT20-1-รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญฯ

MOIT20-2-แบบฟอร์มการเผยแพร่-รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญฯ

MOIT20-3-รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดฯ รอบ 12 เดือน

 

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

MOIT21-1-รายงานผลการอนุมัติจัดอบรมดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT21-2-รายงานผลการดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT21-3-ขออนุมัติจัดอบรม การดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT21-4โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT21-5-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT9-6-ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

 

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

MOIT22-- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี งปม.2565

MOIT22-- ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต