ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOPH Integrity and Transparency Assessment 2023

messageImage 1669707163222

 

แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

******************************************************************************

MOIT 1 มีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          - MOIT 1.1 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566   คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2566
          - MOIT 1.2 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566   คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2566
          - MOIT 1.3 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566   ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
          - MOIT 1.4 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566    
          - MOIT 2.1 รานงานสรุปข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี พ.ศ. 2566
          - MOIT 2.2 รายงานสรุปข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี พ.ศ. 2566

MOIT 2 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
        - MOIT 1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบาบการบริงาน ปี พ.ศ. 2566  โครงสร้างผังผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
        - MOIT 1.2 นโนบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566
        - MOIT 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566โครงสร้างหน่วยงาน
        - MOIT 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566
        - MOIT 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
        - MOIT 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิกเห็น
        - MOIT 3 พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม
        - MOIT 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2565
        - MOIT 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        - MOIT 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.jpg
        - MOIT 7 ยุทธ์ศาสตร์ชาติ
        - MOIT 8 นโยบายของหน่วยงาน
        - MOIT 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน พ.ศ
        - MOIT 10 รายงาน สขร.1 พ.ย.2565รายงานผลการดำเนินการ
        - MOIT 10 รายงาน สขร.1 ต.ค.2565
        - MOIT 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566


MOIT 3 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT 4 มีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

          MOIT 1 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ

          - MOIT 1.4 คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดและ

          - MOIT 2 ประกาศกระทรวงฯ

          - MOIT 2.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

          - MOIT 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ

          - MOIT 4.3 ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากรเพื่อป

          - MOIT 4 3.1 ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากรเพื่อ 
          - MOIT 4.4 ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากรเพื่อป  

 

MOIT 5 มีการสรุปผลการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566

          -MOIT 5 รายงาน สขร.1 ต.ค.2565   MOIT 5 สขร.1 ธันวาคม2565 - Copy -MOIT 5 รายงาน สขร.1 พ.ย.2565

          -MOIT 5 รายงาน สขร1 มกราคม 66  -MOIT 5 รายงาน สขร1 กุมภาพันธ์ 66  -MOIT 5รายงาน สขร1  มีนาคม 66

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 7 มีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรในหน่วยงาน ปี 2565 และปี 2566

MOIT 8 มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม

MOIT 9 มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการเร้องเรียน

            -MOIT 9 บันทึกคู่มือรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่

MOIT 10 มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 11 มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีม่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน

MOIT 12 มีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปี 2565-2566

MOIT 14 มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

              1.MOIT 14 ประกาศแนวทางการยืมพัสดุ 2566

              2.MOIT 14 การยืมพัสดุ

              3.MOIT 14 ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัส

MOIT 15 มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี 2566

             MOIT 15.1 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันปราบปราม

             MOIT 15.2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

MOIT 16 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 และแผนการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566

            MOIT 16.1 บันทึกรายงานการติดตามแผนปฏิบัติป้องการส่งเสริมคุณธรรม

            MOIT 16.2 บันทึกการกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

MOIT 17 มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 อย่างเป็นระบบ

MOIT 18 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต

MOIT 19 มีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

MOIT 20 มีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

MOIT 21 มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน

               1.MOIT 21 ประกาศนโยบาย ITA 2566

               2.MOIT 21 ประกาศเจตนารมณ์

               3.MOIT 21 ประกาศเจตนารมณ์การทุจริตรัฐมนตรี

MOIT 22 มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน                                

               1.MOIT 22 ประกาศเจตนารมย์กระทรวง

               2.MOIT 22 ประกาศมาตราการการลวงละเมิดงเพศ 2566